قراردادهای بیع متقابل در بخش برق

قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه بخش بخار نیروگاه ها بهینه سازی و صرفه جویی سوخت

آسیب شناسی قراردادهای بیع متقابل برای احداث بخش بخار نیروگاه ها

چکیده به دلیل نیاز شبکه برق کشور و عدم توجه به مصرف سوخت، تعدادی از نیروگاه های احداث شده تنها به شکل گازی اجرا شده است. قانون گذار با توجه…
قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه شبکه برق کاهش آلودگی هوا بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره ده

افزودن بخش بخار به نیروگاه های گازی و تبدیل آن ها به سیکل ترکیبی از طریق افزایش راندمان و صرفه جویی در مصرف سوخت دارای منافع متعدد در سطح بخشی…