تولید برق

آسیب شناسی برنامه های پنجم و ششم توسعه تولید برق برنامه هفتم توسعه

آسیب شناسی برنامه های پنجم و ششم توسعه در تولید برق و پیشنهادهایی برای برنامه هفتم (ویرایش دوم)

چکیده زمانیکه به یک بخش اقتصادی از بعد میزان اثرگذاری آن بر رشد اقتصاد ملی توجه می شود، عمدتا آنچه ملاک سنجش قرار می گیرد کلیدی بودن آن بخش است.…
برنامه هفتم توسعه تولید برق آسیب شناسی برنامه پنجم و ششم

آسیب شناسی برنامه های پنجم و ششم توسعه در تولید برق و پیشنهادهایی برای برنامه هفتم

چکیده زمانیکه به یک بخش اقتصادی از بعد میزان اثرگذاری آن بر رشد اقتصاد ملی توجه می شود، عمدتا آنچه ملاک سنجش قرار می گیرد کلیدی بودن آن بخش است.…
کرونا تولید برق

ملاحظات تولید برق در شرایط همه گیری کرونا و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش اثرات منفی

چکیده این گزارش که تمرکز آن مشخصا بر تولید برق است برگرفته از گزارش کامل تری از وضعیت کل صنعت برق است که با مشارکت سندیکای شرکت های تولیدکننده برق…
سرمایه گذاری خصوصی تولید برق صنعت نیروگاهی

سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق چه نگرانی هایی را از دولت سلب می کند؟

چکیده در گذشته تصور عمومی بر این بود که تمام بخش های صنعت برق شامل تولید، انتقال و توزیع از انحصار طبیعی برخوردار است و امکان ایجاد رقابت در بازار…

آسیب شناسی تولید برق در بخش خصوصی از دیدگاه روندهای موجود در قیمت بازار برق

چکیده از اواسط سال1396 ، نشانه ­های نخست شوک ارزی در اقتصاد ایران آشکار شد. تاثیرات ناشی از اخبار آغاز تحریم های جدید و خروج آمریکا از توافق نامه برجام،…