کمیسیون پژوهش

جلسه دوم؛ 25 دی 1397

دومین جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش روز سه شنبه 25 دی ماه 1397 با حضور اعضا در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه مهندس غیاث الدین در مورد…