نیروگاه های خصوصی

نیروگاه های خصوصی سهم بالا، نارضایتی بالا

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره پنج

نگاهی به سهم بخش خصوصی از تولید برق نشان میدهد در پایان سال 1400 ، کل سهم بخش خصوصی از تولید برق کشور 62 درصد بوده است. همچنین عمده افزایش…