خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق

هزینه های کمبود برق برای جامعه، ارقام سنگینی که دیده نمی شود

چکیده صنعت برق ایران در برنامه ششم توسعه عملکرد قابل قبولی در افزایش ظرفیت های تولید برق نداشته و همین مساله در چند سال گذشته عبور از پیک مصرف تابستان…
بررسی خاموشی و کمبود برق با مرور ملاحظات عرضه و تقاضای برق

بررسی خاموشی های 1400 با مروری بر ملاحظات سمت عرضه و تقاضای برق

چکیده در یک سال گذشته کشور دو نوع متفاوت از خاموشی را در زمستان، بهار و تابستان تجربه کرد. خاموشی زمستان به دلیل محدودیت عرضه سوخت گاز طبیعی و خاموشی…
محاسبه ارزش بار از دست رفته در خاموشی برق

خاموشی (شناسایی علل، برآورد مالی ارزش بار از دست رفته و راهکارهای پیشگیری)

چکیده صنعت برق از صنایع زیرساختی کشور است که تاثیر بسیار اساسی بر رشد، توسعه اقتصادی و رفاه جامعه دارد. در عین حال، برق کالایی با ویژگی های خاص است.…