تراز همزمان برق و گاز

تراز همزمان برق و گاز

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره هفده

مجموع سهم نفت کوره و گازوئیل از سوخت نیروگاه های حرارتی در سال 1400 به نسبت سال ابتدایی برنامه ششم توسعه، 3.4 درصد بالاتر بوده است. لازم به ذکر است…