تحلیل آمار تولید برق

تحلیل آمار تولید برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست و سه

در سال 1401 مجموعا 4021 مگاوات به ظرفیت اسمی شبکه برق کشور افزوده شده است. لازم به ذکر است از این میزان افزایش ظرفیت، صنایع بزرگ سهم 1118 مگاواتی داشته…