حساب بهینه سازی

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست و دو

بر اساس بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1402، به منظور تسهیل تامین مالی و اجرای طرح (پروژه)‌های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده شده است از…
بودجه 1402 صنعت برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره پانزده

می توان ادعا کرد لایحه بودجه 1402 در بخش احکام، از راه حل برای مشکلات تولید برق تهی است. تولید برق کشور دارای مسائل متعددی است. برخی از اهم این…
بودجه 1402 صنعت برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره چهارده

بخشی از پیوست 3 لایحه بودجه که مرتبط با بودجه شرکت های دولتی است به تحلیل برنامه های شرکت ها اختصاص دارد. بررسی این برنامه ها نشان می دهد برای…
بودجه 1402 صنعت برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره دوازده

در جدول شماره (9) برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه لایحه بودجه سال 1402، برای وزارت نیرو به میزان 30 هزار میلیارد ریال بابت ما به التفاوت قیمت تمام شده و…