انتظارات تولیدکنندگان برق

انتظارات تولیدکنندگان برق مجلس یازدهم

انتظارات تولیدکنندگان غیردولتی برق از مجلس یازدهم

چکیده  تاریخچه ورود بخش خصوصی به تولید برق به دهه 80 شمسی و سیاست های تجدید ساختار این صنعت باز می گردد. مروری بر عملکرد تولید برق ایران در نزدیک…