احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه

احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه

یکشنبه ها با اقتصاد برق شماره بیست و شش

در ادامه یادداشت شماره بیست و پنج یکشنبه ها با اقتصاد برق، این یادداشت نیز نگاهی به برخی از مهم ترین مواد مرتبط با تولید برق در پیش نویس قانون…
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست و پنج

این یادداشت نگاهی به برخی از مهم ترین مواد مرتبط با تولید برق در پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه و آسیب شناسی آن‌ها دارد. بخش دیگری از موارد در…