ستونی

55 سال صنعت برق در آیینه آمار
نقشه راه صادرات برق صادرات برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
بررسی خاموشی و کمبود برق با مرور ملاحظات عرضه و تقاضای برق
نیروگاه های خصوصی سهم بالا، نارضایتی بالا
کمیسیون مهندسی سیستم‌ها
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
انتظارات تولیدکنندگان برق مجلس یازدهم
کرونا تولید برق
پیک مصرف برق و دلالت های آن برای سیاست گذاری
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه
صادرات برق نقشه راه توسعه صادرات برق
کمیسیون مدیریت رسانه
خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
محاسبه ارزش بار از دست رفته در خاموشی برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
میرحجت میرمومنی
تنظیم گر بخش برق
تعرفه فروش برق به مصرف کنندگان قیمت خرید برق از نیروگاه ها
تراز همزمان برق و گاز
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه بخش بخار نیروگاه ها بهینه سازی و صرفه جویی سوخت
سرمایه گذاری خصوصی تولید برق صنعت نیروگاهی
محمدتقی بابائی
سندیکای برق
نیرو
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه
جایگاه صنایع پر مصرف در صنعت برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
تفریغ بودجه افزایش درآمدهای توانیر
شرکت افق تأمین انرژی طوس
قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
سندیکای شرکت‌‎های تولید کننده برق
شاخص قیمت تولید کننده بخش برق
سندیکا
تحلیل آمار تولید برق 1401
تحلیل بودجه صنعت برق در لایحه 1400
حساب بهینه سازی
بودجه 1402 صنعت برق
سرمایه گذاری در تولید برق BOO نقشه راه کاهش اثرات ریسک سرمایه گذاری نیروگاهی الگوهای مشارکت عمومی خصوصی
بودجه 1402 صنعت برق
واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه ها
خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق
رضا ریاحی
بودجه 1401 تولید برق تحلیل احکام بودجه
شاخص قیمت تولیدکننده برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
سندیکا
تحلیل آمار تولید برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
لگو سندیکا
بودجه 1402 صنعت برق
کمیسیون مدیریت رسانه
تاثیرات کرونا صنعت برق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
ابراهیم خوشگفتار
برنامه هفتم توسعه تولید برق آسیب شناسی برنامه پنجم و ششم
فرصت های از دست رفته صنعت برق
رگولاتوری برق
بازار برق و انرژی
آسیب شناسی برنامه های پنجم و ششم توسعه تولید برق برنامه هفتم توسعه
مجمع عمومی فوق العاده
مجید غمامی
موسسه JCCME ژاپن
تعریف مساله
احکام تولید برق در بودجه 1402
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولید کننده برق
حکمرانی صنعت برق وابستگی به مسیر طی شده
رگولاتوری برق تجربه کشورها
تولید برق
قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه شبکه برق کاهش آلودگی هوا بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
عمید شهبازی
مطالبات نیروگاه های خصوصی
بودجه 1402 صنعت برق
حسنعلی تقی زاده
گزارش عملکرد سال 1397
شهرام صدرا
رگولاتوری برق موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق
حساب بهینه سازی
شاخص قیمت تولیدکننده برق
تحلیل آمار تولید برق
جایگاه صنایع پر مصرف در صنعت برق
گزارش عملکرد سال 1397
شرکت افق تأمین انرژی طوس
سرمایه گذاری در تولید برق BOO نقشه راه کاهش اثرات ریسک سرمایه گذاری نیروگاهی الگوهای مشارکت عمومی خصوصی
احکام تولید برق در بودجه 1402
محمدتقی بابائی
بودجه 1402 صنعت برق
فرصت های از دست رفته صنعت برق
میرحجت میرمومنی
سندیکای شرکت‌‎های تولید کننده برق
کمیسیون مدیریت رسانه
تعریف مساله
نقشه راه صادرات برق صادرات برق
کمیسیون مهندسی سیستم‌ها
قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه شبکه برق کاهش آلودگی هوا بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت
لگو سندیکا
سندیکای برق
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه
عمید شهبازی
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
بودجه 1402 صنعت برق
حسنعلی تقی زاده
تحلیل آمار تولید برق 1401
آسیب شناسی برنامه های پنجم و ششم توسعه تولید برق برنامه هفتم توسعه
خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق
رگولاتوری برق موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
تاثیرات کرونا صنعت برق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
ابراهیم خوشگفتار
رضا ریاحی
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
سرمایه گذاری خصوصی تولید برق صنعت نیروگاهی
رگولاتوری برق تجربه کشورها
حکمرانی صنعت برق وابستگی به مسیر طی شده
صادرات برق نقشه راه توسعه صادرات برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولید کننده برق
55 سال صنعت برق در آیینه آمار
شهرام صدرا
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
بودجه 1402 صنعت برق
قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
تفریغ بودجه افزایش درآمدهای توانیر
نیروگاه های خصوصی سهم بالا، نارضایتی بالا
کمیسیون مدیریت رسانه
محاسبه ارزش بار از دست رفته در خاموشی برق
موسسه JCCME ژاپن
خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق
سندیکا
انتظارات تولیدکنندگان برق مجلس یازدهم
تراز همزمان برق و گاز
مطالبات نیروگاه های خصوصی
نیرو
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
کرونا تولید برق
بررسی خاموشی و کمبود برق با مرور ملاحظات عرضه و تقاضای برق
بودجه 1402 صنعت برق
بودجه 1401 تولید برق تحلیل احکام بودجه
مجمع عمومی فوق العاده
سندیکا
تنظیم گر بخش برق
برنامه هفتم توسعه تولید برق آسیب شناسی برنامه پنجم و ششم
پیک مصرف برق و دلالت های آن برای سیاست گذاری
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
تعرفه فروش برق به مصرف کنندگان قیمت خرید برق از نیروگاه ها
تحلیل بودجه صنعت برق در لایحه 1400
بازار برق و انرژی
واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه ها
شاخص قیمت تولید کننده بخش برق
قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه بخش بخار نیروگاه ها بهینه سازی و صرفه جویی سوخت
تولید برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
مجید غمامی
رگولاتوری برق
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه
کرونا تولید برق
محاسبه ارزش بار از دست رفته در خاموشی برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
بودجه 1402 صنعت برق
تفریغ بودجه افزایش درآمدهای توانیر
شرکت افق تأمین انرژی طوس
انتظارات تولیدکنندگان برق مجلس یازدهم
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
تنظیم گر بخش برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
حکمرانی صنعت برق وابستگی به مسیر طی شده
سرمایه گذاری خصوصی تولید برق صنعت نیروگاهی
بودجه 1401 تولید برق تحلیل احکام بودجه
سرمایه گذاری در تولید برق BOO نقشه راه کاهش اثرات ریسک سرمایه گذاری نیروگاهی الگوهای مشارکت عمومی خصوصی
خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه
مطالبات نیروگاه های خصوصی
حسنعلی تقی زاده
آسیب شناسی برنامه های پنجم و ششم توسعه تولید برق برنامه هفتم توسعه
تحلیل آمار تولید برق 1401
تولید برق
محمدتقی بابائی
تراز همزمان برق و گاز
کمیسیون مهندسی سیستم‌ها
مجمع عمومی فوق العاده
رگولاتوری برق
کمیسیون مدیریت رسانه
صادرات برق نقشه راه توسعه صادرات برق
55 سال صنعت برق در آیینه آمار
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
پیک مصرف برق و دلالت های آن برای سیاست گذاری
بودجه 1402 صنعت برق
رضا ریاحی
قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
موسسه JCCME ژاپن
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
رگولاتوری برق تجربه کشورها
تعریف مساله
تحلیل بودجه صنعت برق در لایحه 1400
بودجه 1402 صنعت برق
تاثیرات کرونا صنعت برق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
شاخص قیمت تولیدکننده برق
لگو سندیکا
میرحجت میرمومنی
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
ابراهیم خوشگفتار
قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه بخش بخار نیروگاه ها بهینه سازی و صرفه جویی سوخت
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه ها
احکام تولید برق در بودجه 1402
بررسی خاموشی و کمبود برق با مرور ملاحظات عرضه و تقاضای برق
عمید شهبازی
حساب بهینه سازی
رگولاتوری برق موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق
شهرام صدرا
کمیسیون مدیریت رسانه
تحلیل آمار تولید برق
خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق
گزارش عملکرد سال 1397
فرصت های از دست رفته صنعت برق
قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه شبکه برق کاهش آلودگی هوا بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت
شاخص قیمت تولید کننده بخش برق
سندیکا
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولید کننده برق
نقشه راه صادرات برق صادرات برق
مجید غمامی
نیروگاه های خصوصی سهم بالا، نارضایتی بالا
برنامه هفتم توسعه تولید برق آسیب شناسی برنامه پنجم و ششم
جایگاه صنایع پر مصرف در صنعت برق
سندیکای برق
سندیکای شرکت‌‎های تولید کننده برق
بودجه 1402 صنعت برق
تعرفه فروش برق به مصرف کنندگان قیمت خرید برق از نیروگاه ها
نیرو
بازار برق و انرژی
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه
سندیکا

کروسلی