55 سال صنعت برق در آیینه آمار

55 سال صنعت برق در آیینه آمار

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره یازده

در این یادداشت نگاهی تحلیلی داریم به روند برخی از آمارهای صنعت برق بر اساس گزارش 55 سال صنعت برق در آیینه آمار که شرکت توانیر آن را منتشر کرده…