کمیسیون انرژی

بازار برق و انرژی

جلسه یازدهم؛ 14 دی 1398

خلاصه مذاکرات یازدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز ­شنبه مورخ 14/10/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. اولین موضوع مورد بحث این جلسه بررسی ضوابط و شرایط محدودیت…
بازار برق و انرژی

جلسه هفدهم؛ 3 خرداد 1399

هفدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه مورخ 03/03/1399 به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد. پیرو جلسه گذشته کمیسیون، در ابتدای این جلسه جزئیات…
بازار برق و انرژی

جلسه شانزدهم؛ 31 اردیبهشت 1399

شانزدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز چهار­شنبه مورخ 31/02/1399 به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد. پیرو مصوبه جلسه هیات مدیره سندیکا، موضوع این جلسه…
بازار برق و انرژی

جلسه پانزدهم؛ 20 اردیبهشت 1399

پانزدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز ­شنبه مورخ 20/02/1399 به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد. موضوع این جلسه، همفکری در مورد موضوعات قابل بررسی…
بازار برق و انرژی

جلسه چهاردهم؛ 28 دی 1398

چهاردهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز ­شنبه مورخ 28/10/1398 در شرکت تولید برق سپهر تشکیل شد. موضوع مورد بحث این جلسه، تهیه اطلاعات هزینه مشارکت نیروگاه­ها در…
بازار برق و انرژی

جلسه سیزدهم؛ 24 دی 1398

سیزدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی به صورت فوری و با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون، روز ­شنبه مورخ 24/10/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. موضوع مورد بحث…
بازار برق و انرژی

جلسه دوازدهم؛ 17 دی 1398

دوازدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز سه ­شنبه مورخ 17/10/1398 در پژوهشگاه نیرو تشکیل شد. این جلسه پیرو نشست هم­اندیشی اعضای سندیکا و به درخواست هیأت مدیره برای…