کمبود برق

خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق

هزینه های کمبود برق برای جامعه، ارقام سنگینی که دیده نمی شود

چکیده صنعت برق ایران در برنامه ششم توسعه عملکرد قابل قبولی در افزایش ظرفیت های تولید برق نداشته و همین مساله در چند سال گذشته عبور از پیک مصرف تابستان…
بررسی خاموشی و کمبود برق با مرور ملاحظات عرضه و تقاضای برق

بررسی خاموشی های 1400 با مروری بر ملاحظات سمت عرضه و تقاضای برق

چکیده در یک سال گذشته کشور دو نوع متفاوت از خاموشی را در زمستان، بهار و تابستان تجربه کرد. خاموشی زمستان به دلیل محدودیت عرضه سوخت گاز طبیعی و خاموشی…