کرونا تولید برق

ملاحظات تولید برق در شرایط همه گیری کرونا و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش اثرات منفی

چکیده این گزارش که تمرکز آن مشخصا بر تولید برق است برگرفته از گزارش کامل تری از وضعیت کل صنعت برق است که با مشارکت سندیکای شرکت های تولیدکننده برق…