وابستگی به مسیر طی شده

حکمرانی صنعت برق وابستگی به مسیر طی شده

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست

در حالی که وضعیت فعلی صنعت برق ضرورت انجام اصلاحات را بر کسی پوشیده نگذاشته است اما متاسفانه انجام اصلاحات حتی جزئی در این صنعت مسیری بسیار دشوار و زمان…