هیات تنظیم

بازار برق و انرژی

جلسه یازدهم؛ 14 دی 1398

خلاصه مذاکرات یازدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز ­شنبه مورخ 14/10/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. اولین موضوع مورد بحث این جلسه بررسی ضوابط و شرایط محدودیت…
بازار برق و انرژی

جلسه دهم؛ 18 آبان 1398

خلاصه مذاکرات دهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز ­شنبه مورخ 18/08/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. موضوع مورد بررسی این جلسه اعلام نظر و جمع­بندی نهایی در…
بازار برق و انرژی

جلسه نهم؛ 16 مهر 1398

خلاصه مذاکرات نهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز سه­شنبه مورخ 16/07/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. اولین موضوع مورد بررسی در این جلسه اعلام نظر و جمع­بندی…
بازار برق و انرژی

جلسه هشتم؛ 15 مرداد 1398

خلاصه مذاکرات هشتمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی به­صورت فوق­العاده روز سه­شنبه مورخ 15/05/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. موضوع این جلسه بررسی پیش­نویس مصوبه ضوابط تعیین سقف…
بازار برق و انرژی

جلسه چهاردهم؛ 28 دی 1398

چهاردهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز ­شنبه مورخ 28/10/1398 در شرکت تولید برق سپهر تشکیل شد. موضوع مورد بحث این جلسه، تهیه اطلاعات هزینه مشارکت نیروگاه­ها در…
بازار برق و انرژی

جلسه سیزدهم؛ 24 دی 1398

سیزدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی به صورت فوری و با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون، روز ­شنبه مورخ 24/10/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. موضوع مورد بحث…
بازار برق و انرژی

جلسه دوازدهم؛ 17 دی 1398

دوازدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز سه ­شنبه مورخ 17/10/1398 در پژوهشگاه نیرو تشکیل شد. این جلسه پیرو نشست هم­اندیشی اعضای سندیکا و به درخواست هیأت مدیره برای…