نقشه راه کاهش اثرات ریسک برای سرمایه گذار نیروگاهی