مطالبات نیروگاه های خصوصی

مطالبات نیروگاه های خصوصی

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره شش

سال ها است که عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان برق شرایط را برای ادامه فعالیت آن ها دشوار و تامین نقدینگی نیروگاه ها را برای انجام به موقع تعمیرات…