مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاثیرات کرونا صنعت برق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

بررسی اثرات اقتصادی همه گیری ویروس کرونا بر صنعت برق و راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش اثرات منفی

چکیده بحران شيوع ویروس کرونا علاوه بر تهدید گسترده و عميقی که برای سلامت جامعه ایجاد کرده است، همه فعاليت های جمعی از جمله فعاليت های اقتصادی و صنعتی را…