فرصت های از دست رفته صنعت برق

فرصت های از دست رفته صنعت برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره شانزده

با وجود آن‌که ایران ظرفیت های قابل توجهی چه در صادرات انرژی برق و چه در صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق به عراق دارد و نیز دارای مرز…