شاخص قیمت تولید کننده برق

شاخص قیمت تولیدکننده برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست و یک

طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران که در اسفند 1401 انتشار یافته است، در پاییز این سال شاخص قیمت تولیدکننده در بخش های مختلف اقتصادی شامل معدن، کشاورزی، صنعت (ساخت)،…