حساب بهینه سازی

حساب بهینه سازی

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره بیست و دو

بر اساس بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1402، به منظور تسهیل تامین مالی و اجرای طرح (پروژه)‌های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده شده است از…