توسعه بخش بخار نیروگاه ها

قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه بخش بخار نیروگاه ها بهینه سازی و صرفه جویی سوخت

آسیب شناسی قراردادهای بیع متقابل برای احداث بخش بخار نیروگاه ها

چکیده به دلیل نیاز شبکه برق کشور و عدم توجه به مصرف سوخت، تعدادی از نیروگاه های احداث شده تنها به شکل گازی اجرا شده است. قانون گذار با توجه…