تنظیم گر بخش برق

تنظیم گر بخش برق

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره هجده

تاسیس نشدن نهاد تنظیم گر بخش برق که قادر است بسیاری از مشکلات اقتصادی و حکمرانی صنعت برق را از میان بردارد، با عدم همکاری وزارت نیرو به پنجمین سال…
رگولاتوری برق موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق

تحلیل جایگاه نهاد تنظیم گر بخش برق در موفقیت فرآیند تجدید ساختار این صنعت

چکیده در گذشته تصور عمومی بر این بود که تمام بخش های صنعت برق شامل تولید، انتقال و توزیع از انحصار طبیعی برخوردار است و امکان ایجاد رقابت در بازار…