تفریغ بودجه

تفریغ بودجه افزایش درآمدهای توانیر

یکشنبه ها با اقتصاد برق، شماره هشت

چند هفته پیش دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال 1400 را منتشر کرد تا مهر تاییدی بر آمار غیر رسمی از درآمد توانیر به استناد بند (ز) تبصره (15)…