بورس انرژی

بازار برق و انرژی

جلسه هفتم؛ 29 تیر 1398

خلاصه مذاکرات هفتمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه مورخ 29/04/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. اولین موضوع این جلسه بحث و تبادل نظر در مورد اطلاعیه…
بازار برق و انرژی

جلسه ششم؛ 25 خرداد 1398

خلاصه مذاکرات ششمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه مورخ 25/03/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. در ابتدای جلسه در مورد موضوع کاهش میانگین موزون قیمت انرژی…
بازار برق و انرژی

جلسه چهارم، 14 اردیبهشت 1398

خلاصه مذاکرات چهارمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی در تاریخ شنبه 14 اردیبهشت 1398 در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی…
بازار برق و انرژی

جلسه سوم؛ 4 اسفند 1397

خلاصه مذاکرات سومین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی در تاریخ شنبه 4 اسفند 1397 در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه در مورد موضوع اعمال محدودیت…
بازار برق و انرژی

جلسه دوم؛ 1397/11/06

خلاصه مذاکرات دومین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی در تاریخ شنبه 6 بهمن 1397 در محل سندیکا برگزار شد. درابتدای این جلسه نامه دریافتی از شرکت مدیریت شبکه…
بازار برق و انرژی

جلسه اول؛ 1397/10/15

خلاصه مذاکرات در اولین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی که در تاریخ شنبه 15 دی ماه 1397 در محل سندیکا برگزار شد، موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی برق…
بازار برق و انرژی

جلسه شانزدهم؛ 31 اردیبهشت 1399

شانزدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز چهار­شنبه مورخ 31/02/1399 به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد. پیرو مصوبه جلسه هیات مدیره سندیکا، موضوع این جلسه…
بازار برق و انرژی

جلسه پانزدهم؛ 20 اردیبهشت 1399

پانزدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز ­شنبه مورخ 20/02/1399 به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد. موضوع این جلسه، همفکری در مورد موضوعات قابل بررسی…