برآورد هزینه های کمبود برق

خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق

هزینه های کمبود برق برای جامعه، ارقام سنگینی که دیده نمی شود

چکیده صنعت برق ایران در برنامه ششم توسعه عملکرد قابل قبولی در افزایش ظرفیت های تولید برق نداشته و همین مساله در چند سال گذشته عبور از پیک مصرف تابستان…