ارزش بار از دست رفته

محاسبه ارزش بار از دست رفته در خاموشی برق

خاموشی (شناسایی علل، برآورد مالی ارزش بار از دست رفته و راهکارهای پیشگیری)

چکیده صنعت برق از صنایع زیرساختی کشور است که تاثیر بسیار اساسی بر رشد، توسعه اقتصادی و رفاه جامعه دارد. در عین حال، برق کالایی با ویژگی های خاص است.…