ستونی

رگولاتوری برق
تاثیرات کرونا صنعت برق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
تحلیل آمار تولید برق 1401
بازار برق و انرژی
خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق
عمید شهبازی
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
کمیسیون مدیریت رسانه
واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه ها
تحلیل بودجه صنعت برق در لایحه 1400
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
سندیکا
شاخص قیمت تولید کننده بخش برق
55 سال صنعت برق در آیینه آمار
لگو سندیکا
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه
رگولاتوری برق تجربه کشورها
انتظارات تولیدکنندگان برق مجلس یازدهم
گزارش عملکرد سال 1397
بودجه 1401 تولید برق تحلیل احکام بودجه
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
بودجه 1402 صنعت برق
کرونا تولید برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
مجید غمامی
نیرو
محمدتقی بابائی
مطالبات نیروگاه های خصوصی
نقشه راه صادرات برق صادرات برق
خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق
بودجه 1402 صنعت برق
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه
سرمایه گذاری در تولید برق BOO نقشه راه کاهش اثرات ریسک سرمایه گذاری نیروگاهی الگوهای مشارکت عمومی خصوصی
تولید برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
ابراهیم خوشگفتار
فرصت های از دست رفته صنعت برق
سندیکای برق
برنامه هفتم توسعه تولید برق آسیب شناسی برنامه پنجم و ششم
تراز همزمان برق و گاز
صادرات برق نقشه راه توسعه صادرات برق
سندیکا
جایگاه صنایع پر مصرف در صنعت برق
شرکت افق تأمین انرژی طوس
رضا ریاحی
موسسه JCCME ژاپن
رگولاتوری برق موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
سندیکای شرکت‌‎های تولید کننده برق
پیک مصرف برق و دلالت های آن برای سیاست گذاری
بودجه 1402 صنعت برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
کمیسیون مهندسی سیستم‌ها
قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه بخش بخار نیروگاه ها بهینه سازی و صرفه جویی سوخت
تفریغ بودجه افزایش درآمدهای توانیر
حساب بهینه سازی
شهرام صدرا
تعرفه فروش برق به مصرف کنندگان قیمت خرید برق از نیروگاه ها
سرمایه گذاری خصوصی تولید برق صنعت نیروگاهی
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
حکمرانی صنعت برق وابستگی به مسیر طی شده
قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه شبکه برق کاهش آلودگی هوا بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت
شاخص قیمت تولیدکننده برق
میرحجت میرمومنی
کمیسیون مدیریت رسانه
احکام تولید برق در بودجه 1402
نیروگاه های خصوصی سهم بالا، نارضایتی بالا
تنظیم گر بخش برق
حسنعلی تقی زاده
بودجه 1402 صنعت برق
محاسبه ارزش بار از دست رفته در خاموشی برق
مجمع عمومی فوق العاده
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
آسیب شناسی برنامه های پنجم و ششم توسعه تولید برق برنامه هفتم توسعه
بررسی خاموشی و کمبود برق با مرور ملاحظات عرضه و تقاضای برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولید کننده برق
تعریف مساله
تحلیل آمار تولید برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
مجید غمامی
لگو سندیکا
تراز همزمان برق و گاز
تعریف مساله
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
مطالبات نیروگاه های خصوصی
بودجه 1402 صنعت برق
تحلیل آمار تولید برق 1401
بررسی خاموشی و کمبود برق با مرور ملاحظات عرضه و تقاضای برق
حساب بهینه سازی
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
حکمرانی صنعت برق وابستگی به مسیر طی شده
تحلیل آمار تولید برق
سندیکا
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولید کننده برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
رضا ریاحی
سرمایه گذاری در تولید برق BOO نقشه راه کاهش اثرات ریسک سرمایه گذاری نیروگاهی الگوهای مشارکت عمومی خصوصی
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه
سندیکای برق
آسیب شناسی برنامه های پنجم و ششم توسعه تولید برق برنامه هفتم توسعه
رگولاتوری برق تجربه کشورها
انتظارات تولیدکنندگان برق مجلس یازدهم
برنامه هفتم توسعه تولید برق آسیب شناسی برنامه پنجم و ششم
سندیکای شرکت‌‎های تولید کننده برق
تحلیل بودجه صنعت برق در لایحه 1400
احکام تولید برق در بودجه 1402
تاثیرات کرونا صنعت برق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
تفریغ بودجه افزایش درآمدهای توانیر
خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق
پیک مصرف برق و دلالت های آن برای سیاست گذاری
خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق
نقشه راه صادرات برق صادرات برق
محمدتقی بابائی
عمید شهبازی
شاخص قیمت تولیدکننده برق
55 سال صنعت برق در آیینه آمار
مجمع عمومی فوق العاده
تنظیم گر بخش برق
بودجه 1402 صنعت برق
میرحجت میرمومنی
جایگاه صنایع پر مصرف در صنعت برق
تعرفه فروش برق به مصرف کنندگان قیمت خرید برق از نیروگاه ها
کمیسیون مهندسی سیستم‌ها
شرکت افق تأمین انرژی طوس
بودجه 1402 صنعت برق
شهرام صدرا
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
موسسه JCCME ژاپن
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
بودجه 1401 تولید برق تحلیل احکام بودجه
قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
ابراهیم خوشگفتار
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
کمیسیون مدیریت رسانه
رگولاتوری برق موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق
کمیسیون مدیریت رسانه
واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه ها
نیرو
سرمایه گذاری خصوصی تولید برق صنعت نیروگاهی
حسنعلی تقی زاده
رگولاتوری برق
قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه بخش بخار نیروگاه ها بهینه سازی و صرفه جویی سوخت
گزارش عملکرد سال 1397
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
فرصت های از دست رفته صنعت برق
تولید برق
سندیکا
نیروگاه های خصوصی سهم بالا، نارضایتی بالا
شاخص قیمت تولید کننده بخش برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
صادرات برق نقشه راه توسعه صادرات برق
بودجه 1402 صنعت برق
قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه شبکه برق کاهش آلودگی هوا بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
بازار برق و انرژی
کرونا تولید برق
محاسبه ارزش بار از دست رفته در خاموشی برق
تحلیل آمار تولید برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق
بودجه 1401 تولید برق تحلیل احکام بودجه
بازار برق و انرژی
لگو سندیکا
کمیسیون مدیریت رسانه
عمید شهبازی
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
کرونا تولید برق
مطالبات نیروگاه های خصوصی
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
نیروگاه های خصوصی سهم بالا، نارضایتی بالا
ابراهیم خوشگفتار
قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
رضا ریاحی
برنامه هفتم توسعه تولید برق آسیب شناسی برنامه پنجم و ششم
تحلیل آمار تولید برق 1401
تعرفه فروش برق به مصرف کنندگان قیمت خرید برق از نیروگاه ها
خاموشی کمبود برق برآورد هزینه های کمبود برق
رگولاتوری برق
سرمایه گذاری در تولید برق BOO نقشه راه کاهش اثرات ریسک سرمایه گذاری نیروگاهی الگوهای مشارکت عمومی خصوصی
تحلیل بودجه صنعت برق در لایحه 1400
سندیکا
حسنعلی تقی زاده
سندیکای شرکت‌‎های تولید کننده برق
تعریف مساله
میرحجت میرمومنی
احکام تولید برق در بودجه 1402
محمدتقی بابائی
پیک مصرف برق و دلالت های آن برای سیاست گذاری
بودجه 1402 صنعت برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
نیرو
تراز همزمان برق و گاز
مجید غمامی
سندیکای برق
جایگاه صنایع پر مصرف در صنعت برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
محاسبه ارزش بار از دست رفته در خاموشی برق
فرصت های از دست رفته صنعت برق
کمیسیون مدیریت رسانه
موسسه JCCME ژاپن
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
شاخص قیمت تولیدکننده برق
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه
تفریغ بودجه افزایش درآمدهای توانیر
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
بودجه 1402 صنعت برق
سرمایه گذاری خصوصی تولید برق صنعت نیروگاهی
قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه بخش بخار نیروگاه ها بهینه سازی و صرفه جویی سوخت
مجمع عمومی فوق العاده
تنظیم گر بخش برق
رگولاتوری برق تجربه کشورها
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
بودجه 1402 صنعت برق
کمیسیون مهندسی سیستم‌ها
آسیب شناسی برنامه های پنجم و ششم توسعه تولید برق برنامه هفتم توسعه
قراردادهای بیع متقابل در بخش برق توسعه شبکه برق کاهش آلودگی هوا بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت
رگولاتوری برق موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق
55 سال صنعت برق در آیینه آمار
انتظارات تولیدکنندگان برق مجلس یازدهم
شاخص قیمت تولید کننده بخش برق
احکام تولید برق در پیش نویس برنامه هفتم توسعه
شرکت افق تأمین انرژی طوس
صادرات برق نقشه راه توسعه صادرات برق
سندیکا
تاثیرات کرونا صنعت برق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
تولید برق
نقشه راه صادرات برق صادرات برق
حکمرانی صنعت برق وابستگی به مسیر طی شده
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
حساب بهینه سازی
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولید کننده برق
بودجه 1402 صنعت برق
واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه ها
شهرام صدرا
گزارش عملکرد سال 1397
گزارش عملکرد سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
بررسی خاموشی و کمبود برق با مرور ملاحظات عرضه و تقاضای برق

کروسلی