کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها

بازار برق و انرژی

جلسه یازدهم؛ 14 دی 1398

خلاصه مذاکرات یازدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز ­شنبه مورخ 14/10/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. اولین موضوع مورد بحث این جلسه بررسی ضوابط و شرایط محدودیت…
بازار برق و انرژی

جلسه دهم؛ 18 آبان 1398

خلاصه مذاکرات دهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز ­شنبه مورخ 18/08/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. موضوع مورد بررسی این جلسه اعلام نظر و جمع­بندی نهایی در…
بازار برق و انرژی

جلسه نهم؛ 16 مهر 1398

خلاصه مذاکرات نهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز سه­شنبه مورخ 16/07/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. اولین موضوع مورد بررسی در این جلسه اعلام نظر و جمع­بندی…
بازار برق و انرژی

جلسه هشتم؛ 15 مرداد 1398

خلاصه مذاکرات هشتمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی به­صورت فوق­العاده روز سه­شنبه مورخ 15/05/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. موضوع این جلسه بررسی پیش­نویس مصوبه ضوابط تعیین سقف…
بازار برق و انرژی

جلسه هفتم؛ 29 تیر 1398

خلاصه مذاکرات هفتمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه مورخ 29/04/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. اولین موضوع این جلسه بحث و تبادل نظر در مورد اطلاعیه…
بازار برق و انرژی

جلسه ششم؛ 25 خرداد 1398

خلاصه مذاکرات ششمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه مورخ 25/03/1398 در دفتر سندیکا تشکیل شد. در ابتدای جلسه در مورد موضوع کاهش میانگین موزون قیمت انرژی…
بازار برق و انرژی

جلسه چهارم، 14 اردیبهشت 1398

خلاصه مذاکرات چهارمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی در تاریخ شنبه 14 اردیبهشت 1398 در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی…
بازار برق و انرژی

جلسه سوم؛ 4 اسفند 1397

خلاصه مذاکرات سومین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی در تاریخ شنبه 4 اسفند 1397 در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه در مورد موضوع اعمال محدودیت…
بازار برق و انرژی

جلسه دوم؛ 1397/11/06

خلاصه مذاکرات دومین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی در تاریخ شنبه 6 بهمن 1397 در محل سندیکا برگزار شد. درابتدای این جلسه نامه دریافتی از شرکت مدیریت شبکه…