آموزش و پژوهش

کمیسیون آموزش و پژوهش

کمیسیون آموزش و پژوهش سندیکا: یک گروه تخصصی در سندیکای شرکت­های تولید کننده برق است که بر اساس تصمیم هیأت مدیره سندیکا و به منظور انجام وظایف مشورتی، نظارتی و کارشناسی برای یک دوره زمانی در موضوعات آموزشی و پژوهشی تشکیل شده و بستری را برای همفکری و هم­افزایی بین نمایندگان شرکت­های عضو، شرکت­های تابعه وزارت نیرو و سایر سازمان­های ذی­ربط ایجاد کرده است.

  • تصمیم­گیری برای انجام نیازسنجی آموزشی
  • بررسی نتایج نیازسنجی آموزشی؛
  • تصمیم­گیری در مورد برنامه دوره­های آموزشی و پی­گیری چگونگی برگزاری وبینارهای آموزشی، پی­گیری برگزاری دوره­ها از اساتید مربوطه؛
  • تصمیم­گیری در خصوص همکاری با مراکز بین­المللی برای برگزاری دوره­های آموزشی
  • تصمیم­گیری در خصوص برگزاری دوره­های آموزشی مورد درخواست سایر کمیسیون­های سندیکا
  • تصمیم­گیری در خصوص برگزاری دوره­های آموزشی مورد درخواست شرکت­های عضو

صورتجسات کمیسیون 

کمیسیون آموزش و پژوهش به منظور انجام وظایف مشورتی، نظارتی، و کارشناسی برای یک دوره زمانی در موضوعات آموزشی و پژوهشی تشکیل شده است. نمایی از برگزاری جلسات این کمیسیون به شرح روبرو می باشد.

تعداد کل جلسات50%
50%
جلسات سال 140250%
50%
جلسات اضطراری50%
50%