کمیسیون سندیکا

جلسه اول؛ 29 دی 1397

نخستین جلسه کمیسیون بیمه و مالیات روز شنبه 29 دی ماه 1397 با حضور اعضای محترم، در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای این جلسه مهندس غیاث الدین از کمیسیون­ها…