عرضه و تقاضای برق

بررسی خاموشی و کمبود برق با مرور ملاحظات عرضه و تقاضای برق

بررسی خاموشی های 1400 با مروری بر ملاحظات سمت عرضه و تقاضای برق

چکیده در یک سال گذشته کشور دو نوع متفاوت از خاموشی را در زمستان، بهار و تابستان تجربه کرد. خاموشی زمستان به دلیل محدودیت عرضه سوخت گاز طبیعی و خاموشی…