سرمایه گذاری خصوصی

سرمایه گذاری خصوصی تولید برق صنعت نیروگاهی

سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق چه نگرانی هایی را از دولت سلب می کند؟

چکیده در گذشته تصور عمومی بر این بود که تمام بخش های صنعت برق شامل تولید، انتقال و توزیع از انحصار طبیعی برخوردار است و امکان ایجاد رقابت در بازار…