تجدید ساختار صنعت برق

رگولاتوری برق موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق

تحلیل جایگاه نهاد تنظیم گر بخش برق در موفقیت فرآیند تجدید ساختار این صنعت

چکیده در گذشته تصور عمومی بر این بود که تمام بخش های صنعت برق شامل تولید، انتقال و توزیع از انحصار طبیعی برخوردار است و امکان ایجاد رقابت در بازار…